دفاتر فانتزی

سالنامه آفاق با بررسی و مطالعه دقیق بازار تصمیم گرفت که در ماه‌های ابتدایی سال بیشتر تمرکز خود را معطوف به تولید محصولی به جز سالنامه و هدایای تبلیغاتی نماید؛ طبق تجربه و نتایج حاصل شده از تحقیقات بنا شد تا در این بازه زمانی آفاق بیشتر تمرکز خود را در زمینه تولید انواع دفاتر فانتزی برای کودکان و نوجوانان کند.
خلاقیت و طراحی جدید، کلید تصاحب بازار مصرف دفاتر فانتزی است؛ چرا که عموما مصرف کنندگان این محصول به دلیل شرایط سنی خاص خود غالبا جذب طرح دفاتر فانتزی می‌شوند.

۵۰ برگ کلاسیک

۴۵,۰۰۰ ریال

۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۱

جلد گلاسه ته چسب
تعداد در کارتن ۱۵۰

۸۰ برگ کلاسیک

۶۷,۸۰۰ ریال

۱۱۳.۰۰۰ ریال
کد ۲

جلد گلاسه ته چسب
تعداد در کارتن ۹۵

۵۰ برگ فانتزی

۴۵,۰۰۰ ریال

۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۳

جلد گلاسه ته چسب
تعداد در کارتن ۱۵۰

۵۰ برگ نقاشی فانتزی

۴۵,۰۰۰ ریال

۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۴

جلد گلاسه ته چسب
تعداد در کارتن ۱۵۰

۸۰ برگ فانتزی

۶۷,۸۰۰ ریال

۱۱۳.۰۰۰ ریال
کد ۵

جلد گلاسه ته چسب
تعداد در کارتن ۹۵

۸۰ برگ نقاشی فانتزی

۶۷,۸۰۰ ریال

۱۱۳.۰۰۰ ریال
کد ۶

جلد گلاسه ته چسب
تعداد در کارتن ۹۵

۵۰ برگ کلاسیک

۴۵,۰۰۰ ریال

۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۷

جلد گلاسه تک سیم
تعداد در کارتن ۱۴۵

۸۰ برگ کلاسیک

۶۷,۸۰۰ ریال

۱۱۳.۰۰۰ ریال
کد ۸

جلد گلاسه تک سیم
تعداد در کارتن ۹۰

۵۰ برگ فانتزی

۴۵,۰۰۰ ریال

۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۹

جلد گلاسه تک سیم
تعداد در کارتن ۱۴۵

۵۰ برگ نقاشی فانتزی

۴۵,۰۰۰ ریال

۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۱۰

جلد گلاسه تک سیم
تعداد در کارتن ۱۴۵

۸۰ برگ فانتزی

۶۷,۸۰۰ ریال

۱۱۳.۰۰۰ ریال
کد ۱۱

جلد گلاسه تک سیم
تعداد در کارتن ۹۰

۵۰ برگ کلاسیک

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۲

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۸۰ برگ کلاسیک

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۳

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

۱۰۰ برگ کلاسیک

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۴

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۷۲

۵۰ برگ فانتزی

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۵

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۵۰ برگ نقاشی فانتزی

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۶

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۸۰ برگ فانتزی

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۷

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

۱۰۰ برگ فانتزی

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۸

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۷۲

۵۰ برگ فوتبالی

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۱۹

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۸۰ برگ فوتبالی

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۰

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

۱۰۰ برگ فوتبالی

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۱

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۷۲

۵۰ برگ ۲ خط

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۲

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۸۰ برگ ۲ خط

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۳

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

۱۰۰ برگ ۲ خط

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۴

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۷۲

۵۰ برگ ۴ خط

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۵

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۸۰ برگ ۴ خط

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۶

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

۱۰۰ برگ ۴ خط

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۷

جلد طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۷۲

۵۰ برگ

۴۷,۴۰۰ ریال

۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۸

جلد طلقی متالیک تک سیم
تعداد در کارتن ۱۳۲

۸۰ برگ

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۲۹

جلد طلقی متالیک تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

۱۰۰ برگ

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۳۰

جلد طلقی متالیک تک سیم
تعداد در کارتن ۷۲

۲۰۰ برگ

۱۵,۶۰۰ ریال

۲۶۰.۰۰۰ ریال
کد ۳۱

جلد طلقی متالیک تک سیم
تعداد در کارتن ۳۲

۴۰ برگ کلاسیک

۵۷.۰۰۰ ریال

۹۵.۰۰۰ ریال
کد ۳۲

جلد مجلد تک سیم
تعداد در کارتن ۱۵۶

۶۰ برگ کلاسیک

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۳۳

جلد مجلد تک سیم
تعداد در کارتن ۱۱۰

۱۰۰ برگ کلاسیک

۱۰۱.۴۰۰ ریال

۱۶۹.۰۰۰ ریال
کد ۳۴

جلد مجلد تک سیم
تعداد در کارتن ۶۸

۴۰ برگ فانتزی

۵۷.۰۰۰ ریال

۹۵.۰۰۰ ریال
کد ۳۵

جلد مجلد تک سیم
تعداد در کارتن ۱۵۶

۶۰ برگ فانتزی

۷۱,۳۰۰ ریال

۱۱۹.۰۰۰ ریال
کد ۳۶

جلد مجلد تک سیم
تعداد در کارتن ۱۱۰

۱۰۰ برگ فانتزی

۱۰۱.۴۰۰ ریال

۱۶۹.۰۰۰ ریال
کد ۳۷

جلد مجلد تک سیم
تعداد در کارتن ۶۸

۱۰۰ برگ کلاسیک

۹۸.۴۰۰ ریال

۱۶۴.۰۰۰ ریال
کد ۳۸

جلد سخت ته دوخت
تعداد در کارتن ۵۰

۲۰۰ برگ کلاسیک

۱۶.۵۰۰ ریال

۲۷۵.۰۰۰ ریال
کد ۳۹

جلد سخت ته دوخت
تعداد در کارتن ۳۰

۱۰۰ برگ فانتزی

۹۸.۴۰۰ ریال

۱۶۴.۰۰۰ ریال
کد ۴۰

جلد سخت ته دوخت
تعداد در کارتن ۵۰

۱۰۰ برگ کلاسیک

۱۰۱.۴۰۰ ریال

۱۶۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۱

جلد سخت تک سیم
تعداد در کارتن ۴۶

۲۰۰ برگ کلاسیک

۱۶.۸۰۰ ریال

۲۸۰.۰۰۰ ریال
کد ۴۲

جلد سخت تک سیم
تعداد در کارتن ۲۶

۱۰۰ برگ فانتزی

۱۰۱.۴۰۰ ریال

۱۶۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۳

جلد سخت تک سیم
تعداد در کارتن ۴۶

۱۰۰ برگ کلاسوری کلاسیک

۱۶۷,۴۰۰ ریال

۲۷۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۴

جلد سخت (۲۶ حلقه پلاستیکی)
تعداد در کارتن ۳۲

۱۰۰ برگ یدک کلاسور

۸۳,۴۰۰ ریال

۱۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۵

(۲۶ حلقه)
تعداد در کارتن ۷۴

۱۰۰ برگ کلاسیک رحلی

۱۵۵,۴۰۰ ریال

۲۵۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۶

جلد سخت تک سیم
تعداد در کارتن ۲۹

۵۰ برگ نقاشی فانتزی رحلی

۱۱۹,۴۰۰ ریال

۱۹۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۷

جلد سخت تک سیم
تعداد در کارتن ۵۰

۵۰ برگ نقاشی فانتزی رحلی

۱۵۹.۰۰۰ ریال

کد ۴۸
جلد گلاسه تک سیم
تعداد در کارتن ۸۶

یادداشت ۱/۸ کلاسیک ۸۰ برگ

۳۵,۴۰۰ ریال

۵۹.۰۰۰ ریال
کد ۴۹

طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۵۰

یادداشت ۱/۱۶ فانتزی ۸۰ برگ

۲۳,۴۰۰ ریال

۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۵۰

طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۳۲۰

یادداشت ۱/۸ متالیک ۸۰ برگ

۳۵,۴۰۰ ریال

۵۹.۰۰۰ ریال
کد ۵۱

طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۱۵۰

یادداشت ۱/۱۶ متالیک ۸۰ برگ

۲۳,۴۰۰ ریال

۳۹.۰۰۰ ریال
کد ۵۲

طلقی تک سیم
تعداد در کارتن ۳۲۰

سالنامه آفاق

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات محصولات می‌توانید با تلفن‌های سالنامه آفاق در ارتباط باشید.
منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم...

ارتباط با سالنامه آفاق

تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران، روبروی فرهنگسرای خاوران، خیابان رنجبر، پلاک ۲۷

تلفن‌های تماس

02133000034
02133000094
02133000151
02133000110