سالنامه

هدیه دادن به هنگام سال نو در فرهنگ ایرانی یک رسم دیرینه است، حال آنکه بصورت تدریجی در چند سال گذشته هدیه دادن در هنگام سال نو شکل جدیدی به خود گرفته و اهدای سالنامه، سررسید، تقویم رومیزی و یا سایر هدایای تبلیغاتی مورد توجه است؛ نه فقط هنگام سال تحویل که در سایر مناسبت‌ها نیز این هدایا بسیار پسندیده هستند.
آفاق برای این تجلی گاه احساسات و محبت ما بین افراد دست به طراحی و تولید انواع سررسید و هدایای تبلیغاتی نمود. درک متقابل از افکار جامعه سبب شده که غالبا طرح‌های آفاق مورد پذیرش عموم جامعه قرار بگیرد.

تخفیف ویژه همکار

سالنامه ۱۴۰۲

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح راسا

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح راسا

کد ۱
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح لیان

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح لیان

کد ۲
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح زینو

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح زینو

کد ۳
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح آداک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح آداک

کد ۴
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح ویونا

سالنامه اروپایی جلد چرم طرح ویونا

کد ۵
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی جلد ترمو طرح پارسا کش دار

سالنامه اروپایی جلد ترمو طرح پارسا کش دار

کد ۶
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک - داغی روی جلد

سالنامه اروپایی جلد ترمو طرح رادین

سالنامه اروپایی جلد ترمو طرح رادین

کد ۷
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۴ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک - داغی روی جلد

سالنامه رقعی جلد چرم طرح لیماک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح لیماک

کد ۸
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح آیسان

سالنامه رقعی جلد چرم طرح آیسان

کد ۹
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح باتیس

سالنامه رقعی جلد چرم طرح باتیس

کد ۱۰
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح ژنیک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح ژنیک

کد ۱۱
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح ساپرا

سالنامه رقعی جلد چرم طرح ساپرا

کد ۱۲
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد چرم طرح زیگورات

سالنامه رقعی جلد چرم طرح زیگورات

کد ۱۳
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی جلد ترمو طرح رادین

سالنامه رقعی جلد ترمو طرح رادین

کد ۱۴
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک - داغی روی جلد

سالنامه وزیری جلد ترمو طرح ساتیا

سالنامه وزیری جلد ترمو طرح ساتیا

کد ۱۵
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آراز

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آراز

کد ۱۶
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح کارینا

سالنامه وزیری جلد چرم طرح کارینا

کد ۱۷
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد ترمو طرح رادین

سالنامه وزیری جلد ترمو طرح رادین

کد ۱۸
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک - داغی روی جلد

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آداس

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آداس

کد ۱۹
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح راگا

سالنامه وزیری جلد چرم طرح راگا

کد ۲۰
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آدرین

سالنامه وزیری جلد چرم طرح آدرین

کد ۲۱
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری جلد ترمو طرح رادین

سالنامه وزیری جلد ترمو طرح رادین

کد ۲۲
نوع : روزشمار جمعه جدا
اندازه قطع : ۱۷.۵ * ۲۴
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک - داغی روی جلد

سالنامه ۱/۸ جلد چرم طرح رایکا

سالنامه ۱/۸ جلد چرم طرح رایکا

کد ۲۳
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۲ * ۱۷
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک

سالنامه ۱/۸ جلد ترمو طرح پارسا کش دار

سالنامه ۱/۸ جلد ترمو طرح پارسا کش دار

کد ۲۴
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم
اندازه قطع : ۱۲ * ۱۷
نوع کاغذ : ۷۰ گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته دوخت
حک لوگو: لیزر روی پلاک - داغی روی جلد

تقویم ۱۴۰۲

تقویم جیبی جلد ترمو طرح رادین

تقویم جیبی جلد ترمو طرح رادین

کد ۲۵
نوع : هفته شمار
اندازه قطع : 9 * 16
نوع کاغذ : 70 گرم تحریر اندونزی
صحافی : ته چسب
حک لوگو : داغی روی جلد

تقویم رومیزی طرح نقاشی

تقویم رومیزی طرح نقاشی

کد ۲۶
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۶ * ۲۳
نوع کاغذ : گلاسه
صحافی : فنری
حک لوگو : طلاکوب روی جلد

تقویم رومیزی طرح طبیعت

تقویم رومیزی طرح طبیعت

کد ۲۷
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۶.۵ * ۱۸.۵
نوع کاغذ : گلاسه
صحافی : فنری
حک لوگو : طلاکوب روی جلد

تقویم رومیزی طرح جهانگردی

تقویم رومیزی طرح جهانگردی

کد ۲۸
نوع : ماه شمار
اندازه قطع : ۱۵ * ۱۸
نوع کاغذ : گلاسه
صحافی : فنری
حک لوگو : طلاکوب روی جلد

سالنامه آفاق

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات محصولات می‌توانید با تلفن‌های سالنامه آفاق در ارتباط باشید.
منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم...

ارتباط با سالنامه آفاق

تهران، میدان خراسان، خیابان خاوران، روبروی فرهنگسرای خاوران، خیابان رنجبر، پلاک ۲۷

تلفن‌های تماس

02133000034
02133000094
02133000151
02133000110